Language

物理與資訊基因體學研究領域 2023

Chen, Wei

 • Yongjiang Li#, Wei Chen#, Yong Kang, Xueyan Zhen, Zhuoming Zhou, Chuang Liu, Shuying Chen, Xiangang Huang, Hai-Jun Liu, Seyoung Koo, Na Kong, Xiaoyuan Ji, Tian Xie*, Wei Tao* #: Co-first author, equal contribution, 2023, “Nanosensitizer-mediated augmentation of sonodynamic therapy efficacy and antitumor immunity”, Nature Communications, 14, 6973. (SCIE)
 • Zhongmin Tang#, Xinru You#, Yufen Xiao#, Wei Chen, Yongjiang Li, Xiangang Huang, Haijun Liu, Fan Xiao , Chuang Liu , Seyoung Koo, Na Kong, and Wei Tao*, 2023, “Inhaled mRNA nanoparticles dual-targeting cancer cells and macrophages in the lung for effective transfection”, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 120, e2304966120. (SCIE)
 • Qimanguli Saiding, Zhongyang Zhang, Shuying Chen, Fan Xiao, Yumeng Chen, Yongjiang Li, Xueyan Zhen, Muhammad Muzamil Khan, Wei Chen, Seyoung Koo*, Na Kong*, Wei Tao*, 2023, “Nano-bio interactions in mRNA nanomedicine: Challenges and opportunities for targeted mRNA delivery”, Advanced Drug Delivery Reviews, In press, 115116. (SCIE)
 • Shuying Chen#, Xiangang Huang#, Yonger Xue#, Ester Álvarez-Benedicto#, Yesi Shi, Wei Chen, Seyoung Koo, Daniel J. Siegwart*, Yizhou Dong*, Wei Tao*, 2023, “Nanotechnology-based mRNA vaccines”, Nature Reviews Methods Primers, 3, 63. (SCIE)
 • Siyue Ma#, Ji Hyeon Kim#, Wei Chen#, Lu Li, Jieun Lee, Junlian Xue, Yuxia Liu, Guang Chen,* Bo Tang,* Wei Tao,* Jong Seung Kim* #: Co-first author, equal contribution, 2023, “Cancer Cell-Specific Fluorescent Prodrug Delivery Platforms”, Advanced Science, 10, 2207768. (SCIE)
 • Hai-Jun Liu#, Wei Chen#, Gongwei Wu#, Jun Zhou, Chuang Liu, Zhongmin Tang, Xiangang Huang, Jingjing Gao, Yufen Xiao, Na Kong, Nitin Joshi, Yihai Cao, Reza Abdi, Wei Tao* #: Co-first author, equal contribution, 2023, “Glutathione-scavenging nanoparticle-mediated PROTACs delivery for targeted protein degradation and amplified antitumor effects”, Advanced Science, 10, 2207439. (SCIE)
 • Wei Chen, Yongjiang Li, Chuang Liu, Yong Kang, Duotian Qin, Shuying Chen, Jun Zhou, Hai-Jun Liu, Bijan Emiliano Ferdows, Dylan Neal Patel, Xiangang Huang, Seyoung Koo, Na Kong, Xiaoyuan Ji, Yihai Cao, Wei Tao*, Tian Xie*, 2023, “In situ Engineering of Tumor-Associated Macrophages via a Nanodrug-Delivering-Drug (β-Elemene@Stanene) Strategy for Enhanced Cancer Chemo-Immunotherapy.”, Angewandte Chemie International Edition, 62, e202308413. (SCIE)
 • Jiang Ouyang, Bo Deng, Binhua Zou, Yongjiang Li, Qingyue Bu, Yuan Tian, Mingkai Chen, Wei Chen, Na Kong, Tianfeng Chen*, and Wei Tao*, 2023, “Oral hydrogel microbeads-mediated in situ synthesis of selenoproteins for regulating intestinal immunity and microbiota”, Journal of the American Chemical Society, 145, 12193-12205. (SCIE)
 • Liu Yu#, Mian Yu#, Wei Chen#, Shengjie Sun, Wenxin Huang, Tianqi Wang, Zhangwen Peng, Zewen Luo, Yixuan Fang, Yongjiang Li, Yang Deng,* Meiying Wu,* Wei Tao*, #: Co-first author, equal contribution, 2023, “In situ separable nanovaccines with stealthy bioadhesive capability for durable cancer immunotherapy”, Journal of the American Chemical Society, 145, 8375-8388. (SCIE)
 • Jiang Ouyang, Zhongyang Zhang, Bo Deng, Jinggong Liu, Liqiang Wang, Haijun Liu, Seyoung Koo, Shuying Chen, Yongjiang Li, Alexey V. Yaremenko, Xiangang Huang, Wei Chen, Yuhan Lee, Wei Tao*, 2023, “Oral drug delivery platforms for biomedical applications”, Materials Today, 62, 296-326. (SCIE)
 • Yichu Nie#, Wei Chen#, Yong Kang#, Xue Yuan, Yongjiang Li, Jun Zhou, Wei Tao*, Xiaoyuan Ji*, #: Co-first author, equal contribution, 2023, “Two-dimensional porous vermiculite-based nanocatalysts for synergetic catalytic therapy”, Biomaterials, 295, 122031. (SCIE)

Chuang, Trees-Juen

 • Yu-Chen Chen, Chia-Ying Chen, Tai-Wei Chiang, Ming-Hsien Chan, Michael Hsiao, Huei-Mien Ke, Isheng Jason Tsai, and Trees-Juen Chuang*, 2023, “Detecting intragenic trans-splicing events from non-co-linearly spliced junctions by hybrid sequencing”, NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 51(15), 7777-7797 (impact factor: 14.9; Rank: 10/285). (SCIE)
 • Marieke Vromman, Jasper Anckaert, Stefania Bortoluzzi, Alessia Buratin, Chia-Ying Chen, Qinjie Chu, Trees-Juen Chuang, Roozbeh Dehghannasiri, Christoph Dieterich, Xin Dong, Paul Flicek, Enrico Gaffo, Wanjun Gu, Chunjiang He, Steve Hoffmann, Osagie Izuogu, Michael S. Jackson, Tobias Jakobi, Eric C. Lai, Justine Nuytens, Julia Salzman, Mauro Santibanez-Koref, Peter Stadler, Olivier Thas, Eveline Vanden Eynde, Kimberly Verniers, Guoxia Wen, Jakub Westholm, Li Yang, Chu-Yu Ye, Nurten Yigit, Guo-Hua Yuan, Jinyang Zhang, Fangqing Zhao, Jo Vandesompele, Pieter-Jan Volders, 2023, “Large-scale benchmarking of circRNA detection tools reveals large differences in sensitivity but not in precision.”, NATURE METHODS, 20, 1159-1169 (impact factor: 48.0; Rank: 1/77). (SCIE)
 • Trees-Juen Chuang*, Tai-Wei Chiang, and Chia-Ying Chen, 2023, “Assessing the impacts of various factors on circular RNA reliability”, LIFE SCIENCE ALLIANCE, 6(5), e202201793. (SCIE)

Wang, Yi Sheng

 • Yi-Hong Cai, Cheng-Huang Lin, Yi-Sheng Wang, 2023, “Theoretical study of general principle of high-resolution MALDI-linear time-of-flight mass spectrometry in middle to high m/z ranges”, INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY, 489, 117052, 117052. (SCIE)
 • Lai Yin‐Hung*, Wang Yi‐Sheng*, 2023, “Advances in high‐resolution mass spectrometry techniques for analysis of high mass‐to‐charge ions”, Mass Spectrometry Reviews, 42(6):2426-2445. (SCIE)
 • Lai YH*, Leung W, Chang PH, Zhou WX, Wang YS*, 2023, “Structural identification of carbohydrate isomers using ambient infrared-assisted dissociation.”, Analytica chimica acta, 1264, 341307. (SCIE)

論文集