Physical & Computational Genomics Division 2020

Chuang, Trees-Juen

  • Yen-Ju Chen, Chia-Ying Chen, Te-Lun Mai, Chih-Fan Chuang, Yu-Chen Chen, Sachin Kumar Gupta, Laising Yen, Yi-Da Wang, and Trees-Juen Chuang*, 2020, “Genome-wide, integrative analysis of circular RNA dysregulation and the corresponding circular RNA-microRNA-mRNA regulatory axes in autism”, GENOME RESEARCH, 30(3), 375-391. (SCIE)

Wang, Yi Sheng

  • C.-H. Hsiao, Y.-H. Lai, S.-Y. Kuo, Y.-H. Cai, C.-H. Lin, Y.-S. Wang*, 2020, “A Dynamic Data Correction Method for Enhancing Resolving Power of Integrated Spectra in Spectroscopic Analysis”, ANALYTICAL CHEMISTRY, 92 (19), 12763-12768. (SCIE, SSCI)

Yang, An-Suei

  • Chiang ZC, Chiu YK, Lee CC, Hsu NS, Tsou YL, Chen HS, Hsu HR, Yang TJ, Yang AS, Wang AH*, 2020, “Preparation and characterization of antibody-drug conjugates acting on HER2-positive cancer cells.”, PloS one, 15(9), e0239813. (SCIE)
  • Chung-Ming Yu, Ing-Chien Chen, Chao-Ping Tung, Hung-Pin Peng, Jhih-Wei Jian, Yi-Kai Chiu, Yueh-Liang Tsou, Hong-Sen Chen, Yi-Jen Huang, Wesley Wei-Wen Hsiao, Yong Alison Wang, An-Suei Yang*, 2020, “A panel of anti-influenza virus nucleoprotein antibodies selected from phage-displayed synthetic antibody libraries with rapid diagnostic capability to distinguish diverse influenza virus subtypes”, SCIENTIFIC REPORTS, 10(1), 13318. (SCIE)

Publications